1. Tạo một macro:

  1. Developer tab:

Để mở developer tab, bạn có thể theo các bước sau:
 1. Click chuột phải vào bất cứ nơi nào trên Ribbon, sau đó chọn customize ribbon. 1. Bên dưới hộp kiểm Customize Ribbon, chọn Main tab
 2. Trong hộp kiểm Main tab tích vào Developer.


 1. Click Ok.
 2. Bạn sẽ thấy Tab developer hiện ra như thế này:


  1. Command Button

Để đặt một Command Button bạn có thể theo các bước sau đây:


 1. Trên thanh developer tab chọn insert
 2. Trong nhóm lệnh ActiveX Controls, chọn Command Button: 1. Vẽ một nút lệnh command Button trên Wordsheet.
  1. Định hướng một macro:

Để thiết lập lệnh cho Command Button bạn vừa tạo. Bạn hãy làm theo những bước sau đây:


 1. Click chuột phải lên Command button.
 2. Click view code.


Cửa sổ visual Basic sẽ xuất hiện.
 1. Di chuyển con chỏ vào giữa Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub
 1. Thêm dòng lệnh bên dưới vào, trông giống như thế này:Lưu ý: Cửa sổ bên trái được gọi là Project Explorer với các Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3. Nếu Project Explorer không xuất hiện chọn view, Project Explorer. Để thêm mã lệnh và sheet đầu tiên chọn sheet 1.
 1. Đóng cửa sổ VBA.
 2. Click Command Button trên sheet.(Hãy chắc chắn rằng Design Mode trên Tab Developer đã được tắt đi
Kết quả:


Chúc mừng bạn đã tạo được Macro đầu tiên.
  1. Visual Basic Editor:

Để mở Visual Basic Editor, trên Developer Tab, Click Visual Basic.
Cửa sổ Visual Basic Editor xuất hiện:Bài viết được dịch lại từ: http://www.excel-easy.com
airplanemode_active