Thi thoảng chúng ta cần một tài liệu nào đó để học, để làm việc, để... Và rồi chúng ta mò mẫm xem là download tài liệu ấy ở đâu. Sau đó, vứt chúng vào một xó, đến khi cần lại tìm kiếm. Vậy thì nên có một thư viện trích lục những địa chỉ mà chúng ta thường đi qua. Khi đó chúng ta sẽ dễ dàng tra cứu hơn.
Dưới đây là bộ sách học từ vựng rất hay. Có cả file Audio rất dễ học và chúng ta chỉ cần ấn vào đó để download về và tận hưởng.
4000 essential English words
airplanemode_active