CÁCH TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG BÀI

Trích dẫn trong bài viết bao gồm các thông tin sau:
- Tên tác giả/tổ chức
- Năm xuất bản tài liệu
- Trang tài liệu trích dẫn (nếu có)
Cách trình bày trích dẫn trong bài viết:
- Tên tác giả và năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.
Ví dụ: Yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân (Nguyễn Văn A, 2009).
- Tên tác giả là thành phần của câu, năm xuất bản đặt trong ngoặc đơn.
Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009) cho rằng yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân.
- Trường hợp bài viết trích dẫn nguyên văn một đoạn nội dung của tài liệu tham khảo thì có thể đưa số trang tài liệu trích dẫn vào trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (2009, tr.19) nêu rõ “yếu tố C có ảnh hưởng mạnh nhất đến sản lượng nền kinh tế quốc dân”.


TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Danh mục tài liệu tham khảo được đặt cuối bài viết và được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).
2. Tài liệu tham khảo sắp xếp thứ tự ABC lần lượt theo họ tên tác giả, tên bài viết và theo thông lệ của từng nước:
- Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ.
- Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...
3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
- Đối với tài liệu tham khảo là sách
Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.
Ví dụ: Trần Ngọc Phác và Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình Lý thuyết Thống kê, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
Thành phần trích dẫn
Giải thích
Trần Ngọc Phác và Trần Thị Kim Thu
Tên tác giả
(2006),
Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)
Giáo trình Lý thuyết Thống kê,
Tên sách, chữ in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy  (,)
Nhà xuất bản Thống kê,
Tên nhà xuất bản, tiếp sau là dấu phẩy  (,)
Hà Nội.
Nơi xuất bản, kết thúc là dấu chấm (.)
         
- Đối với  tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí  khoa học.
          Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả  (năm xuất bản), ‘tên bài báo’, tên tạp chí, số phát  hành, khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí.
          Ví dụ: Trần Minh Yến (2011), ‘Vấn đề lao động, việc làm và thu nhập của nông dân nước ta hiện nay’, Nghiên cứu Kinh tế, số 2 (393), tr. 55-64.
Thành phần trích dẫn
Giải thích
Trần Minh Yến
Tên tác giả
(2011),
Năm xuất bản trong ngoặc đơn, tiếp sau là dấu phẩy (,)
“Vấn đề lao động, việc làm và thu nhập của nông dân nước ta hiện nay”
Tên bài viết đặt trong ngoặc kép, tiếp sau là dấu phẩy (,).
Nghiên cứu Kinh tế
Tên tạp chí in nghiêng, tiếp sau là dấu phẩy (,)
số 2 (393),
Số phát hành của tạp chí, tiếp sau là dấu phẩy (,)
tr. 55-64.
Khoảng trang chứa nội dung bài báo trên tạp chí, kết thúc bằng dấu chấm.

- Đối với tài liệu tham khảo là bài báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử:
Mẫu quy chuẩn: Họ tên tác giả (năm xuất bản), ‘tên ấn bài báo’, tên tổ chức xuất bản, ngày tháng năm truy cập, <liên kết đến ấn phẩm/ bài báo trên website>.
Ví dụ:        
World Bank (2002), World Development Indicators Online, http://publications.worldbank/WDI/, ngày 17/7/2002.
Thủy Phương (2008). Tranh chấp Biển Đông: Cần hợp tác và đúng luật quốc tế, http://www.tuanvietnam.vietnamnet.vn/2008-12-08-tranh-chap-bien -dong-can-hop-tac-va-dung-luat-quoc-te, ngày 09/12/2008.

Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

-          Đối với một số tài liệu tham khảo đặc biệt:
Loại tài liệu
tham khảo
Quy chuẩn trình bày
Ví dụ
(thông tin chỉ có tính minh họa)
Bài viết xuất bản trong ấn phẩm kỷ yếu hội thảo, hội nghị.
Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài viết’, tên ấn phẩm hội thảo/ hội nghị, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang trích dẫn.
Phạm Văn Dinh (2011), ‘Quyền con người và cơ chế bảo trợ quyền con người ở Việt Nam hiện nay’, Kỷ yếu hội thảo “ Vấn đề quyền con người ở Việt Nam – từ góc độ lịch sử xã hội và chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản ABC, Hà Nội, tr. …-….
Bài tham luận trình bày tại hội thảo, hội nghị mà không xuất bản.
Họ tên tác giả (năm), ‘tên bài tham luận’, tham luận trình bày/ báo cáo tại hội thảo/ hội nghị..(tên hội thảo hội nghị), đơn vị tổ chức, ngày tháng diễn ra hội thảo/ hội nghị.
Lê Văn Doanh (2012), ‘Một số vấn đề tái cấu trúc đầu tư công ở Việt Nam’, tham luận trình bày tại hội thảo Tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 3 tháng 5.
Báo cáo của các tổ chức
Tên tổ chức là tác giả báo cáo (năm báo cáo), tên báo cáo, mô tả báo cáo (nếu cần), địa danh ban hành báo cáo.
Cục quản lý cạnh tranh (2011), Báo cáo hoạt động thường niên Cục Quản lý cạnh tranh (2010), Hà Nội.
Văn bản pháp luật
Loại văn bản, số hiệu văn bản, tên đầy đủ văn bản, cơ quan/ tổ chức/ người có thẩm quyền ban hành, ngày ban hành.
Thông tư số 39 /2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ,  Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 3 năm 2012.


Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98 (1), tr. 10-16.
2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992 - 1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và  ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số dòng bất dục đực cảm ứng nhiệt độ, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

……….

Tiếng Anh

28. Anderson J. E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178 - 190.
29. Borkakati R.P., Virmani S.S. (197), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp.1-7)
30. Boulding K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
31. Burton G.W. (1998), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230 - 231.
32. Central Statistical Oraganisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.
33. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II Rome.
34. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Departement of Economics, Economics Research Report, Hanoi.
-------------------------------------------------------------------
airplanemode_active