Bước 1 Thiết lập công thức cho ô kết quả
Bước 2 Chọn ô D9 bằng ô kết quả D6
Bước 3 Chọn tất cả các ô từ D8 đến L9
Bước 4 Sau đó chọn data table
Bước 5 Chọn ô thay đổi giá trị là ô D4
Bước 6 Enter
airplanemode_active