Using vast inventories of data and meticulous analysis, Chen found that huge economic differences accompany this linguistic discrepancy.
ideas.ted.com

meticulous: Showing great attention to detail; very careful and precise.

adjective
Cẩn thận, kỹ lưỡng, tỉ mỉ

accompany: Go somewhere with (someone) as a companion or escort.

verb
Hòa âm, hộ tống, đi cùng, đi kèm
Ex:
Though she wouldn't admit it to herself, she was secretly glad to have a companion to accompany her on her long journey.
Mặc dù cô ấy sẽ không thừa nhận điều đó với chính mình, cô đã bí mật vui mừng khi có một người bạn đồng hành để đi cùng cô trên cuộc hành trình dài của mình.

discrepancy: A lack of compatibility or similarity between two or more facts.

noun
Đối nhau, khác nhau, tương phản

favor: An attitude of approval or liking.

noun
ơn, dấu hiệu, ủng hộ
verb
làm ơn, thích, ủng hộ

blame: Assign responsibility for a fault or wrong.

verb
Khiển trách, quở trách
noun
Lời trách mắng, lời khiển trách.


airplanemode_active