Truy cập vào trang https://www.blogger.com
Chọn vào New blog
Sẽ xuất hiện một bảng như sau:
Lựa chọn tiêu đề Blog theo nội dung ở phần Title
Lựa chọn địa chỉ để truy cập Blog
Lưu ý: địa chỉ để truy cập phải viết liền không có dấu
Sau đó chọn theme theo ý thích
airplanemode_active