- Câu có "Not", " True" nên làm sau cùng

- Các câu hỏi đầu tiên( hoặc cuối cùng), thường nằm ở vị trí dầu đoạn văn ( hoặc cuối đoạn) sẽ dễ tìm thông tin hơn, nên làm trước

- Hãy ưu tiên làm khi trong câu hỏi có: Thời gian, địa điểm, tên riêng, nơi chốn viết hoa


Một số từ đặcbiệt có đuôi "al" nhưng là danh từ:

proposal,
 renewal: làm mới
 approval: chấp thuận
commercial: thương mại

nguyên tắc: cần xác định được vùng đáp án trả lời:, key word, số câu, nhanh và chính xác


airplanemode_active