Phân tích kỹ thuật
Chỉ báo kỹ thuật MACD cắt đường 0 từ dưới lên
Phân tích ichimoku
Đường chỉ báo chậm chikou cắt đường giá từ dưới lên.
Giá sắp chạm ngưỡng kháng cự 1 6.7
Đường MA 9 cắt đường MA 22 từ dưới lên

Thông tin khác:
ETF tăng sở hữu

airplanemode_active