Mọi thứ sẽ bắt đầu bằng sự thỏa mãn. Điều này thật dễ hiểu là bạn sẽ muốn có những điều tốt đẹp hơn bây giờ. Cái mà bạn chưa có. Sự suy nghĩ để có thể đạt được điều đó hình thành nên cách mà bạn hành động để đạt được.
Khi thực hiện nhiều lần lặp đi lặp lại cách mà bạn thực hiện để đạt được sẽ hình thành nên tính cách của bạn. Tuy nhiên, nó không phải là tính cách thực sự. Bởi vì nó có sự điều chỉnh khi có sự tác động.
Hoàn cảnh sẽ khiến cho bạn có một góc nhìn khác. Tương tự như vậy, kinh nghiệm thuần túy của bạn sẽ khiến bạn cũng có một góc nhìn khác. Sự xung đột giữa môi trường và ý thức sẽ xảy ra và không nhất quán với nhau. Tác động của hai điều này khiến bạn luôn thay đổi phương án hành động để đạt được ý tưởng xuất phát từ trong ý nghĩ của bạn.
Để tối giản cho vấn đề này. Chỉ có một cách duy nhất là làm cho mình cảm thấy thật đầy đủ với những gì mà bạn đang có. Sau rồi bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
airplanemode_active