Bước 1: Tạo một list danh mục
Bước 2:Lựa chọn Validation và chọn các tham số như hình
Bước 3:Lựa chọn dữ liệu cho danh mục
Bước 4:Tận hưởng thành quả
airplanemode_active