Những cấu trúc câu bình thường rất ít khi làm bạn mất nhiều thời gian để hiểu, với cú pháp đúng, câu từ đúng hoàn cảnh:
Ví dụ như:
1. I run
2. We are studying English.
3. He writes.
4. I am a worker.
Nhưng thường như thế sẽ bị giới hạn về nghĩa hiểu và chúng thường có thêm tân ngữ, giới từ, trạng từ đi kèm để làm rõ thêm các mục đích, sự hiểu biết hay cấu trúc của câu.
Xét 1 ví dụ:
Technical analysis is form of security analysis that uses price and volume data, which is often graphically displayed, in decision making.
Có thể thấy rằng sự phức tạp trong câu trên khi mà các danh từ, động từ, that, which được sử dụng một cách hỗn hợp cùng với các trạng từ và cụm từ bổ nghĩa.
1. Trước hết, xét xem ý nghĩa chính của câu nằm ở chỗ nào để dịch nghĩa cho phù hợp
2. Các từ mới chưa biết thì cần phải ghi lại sổ tay.
3. Đặc biệt, các cấu trúc trong mỗi câu được hình thành từ các từ, cụm từ riêng lẻ thì phải nắm rõ ràng
Theo trình tự như trên:
Đây là một câu ghép hỗn hợp mà ngay cả chủ ngữ cũng là một câu hoàn chỉnh:
Technical analysis is form of security analysis that uses price and volume data: Giải thích tên gọi của Technical analysis và làm thế nào tạo ra nó
"That" thay thế cho Technical analysis is form of security analysis
Tất cả các điều trên để chúng ta có thể làm gì?
Đó là "in decision making." trong việc đưa ra được quyết định đầu tư hợp lý, an toàn và chắc chắn.
airplanemode_active