Nói chung là phải thực hành một số bài tập cơ bản để làm quen. Trong đó, các cấu trúc cần phải nhớ cú pháp của nó. Nó giống như là ngữ pháp tiếng Anh vậy.
Sau khi đã thành thạo các cấu trúc thì sẽ luyện tập để có sự hiểu biết rõ ràng hơn sau này ứng dụng.
Xem xét các ví dụ cũng là một cách hiểu biết thêm về các cấu trúc. Khi xem xét các cấu trúc nên giải thích tương ứng với các phần theo nghĩa hiểu của bạn. Nơi đó là để bạn đặt các comment trong javascript thì comment có thể viết giữa /* */ hay nếu chúng trên cùng 1 dòng thì sử dụng //
airplanemode_active