Trong khi bạn đang đi học đại học thì phải viết rất nhiều tiểu luận. Nhưng tiểu luận là gì? Đó là một câu hỏi quan trọng giúp bạn định hình và hoàn thành nó một cách nhanh chóng hơn. Khi nói đến tiểu luận bạn sẽ hiểu rằng nó, được hình thành bằng cách nào? Với kiến thức về bài tiểu luận thì bạn có thể viết dễ dàng hơn nữa.
Though the word essay has come to be understood as a type of writing in Modern English, its origins provide us with some useful insights. The word comes into the English language through the French influence on Middle English; tracing it back further, we find that the French form of the word comes from the Latin verb exigere, which means "to examine, test, or (literally) to drive out." Through the excavation of this ancient word, we are able to unearth the essence of the academic essay: to encourage students to test or examine their ideas concerning a particular topic.
Essays are shorter pieces of writing that often require the student to hone a number of skills such as close reading, analysis, comparison and contrast, persuasion, conciseness, clarity, and exposition. As is evidenced by this list of attributes, there is much to be gained by the student who strives to succeed at essay writing.
The purpose of an essay is to encourage students to develop ideas and concepts in their writing with the direction of little more than their own thoughts (it may be helpful to view the essay as the converse of a research paper). Therefore, essays are (by nature) concise and require clarity in purpose and direction. This means that there is no room for the student’s thoughts to wander or stray from his or her purpose; the writing must be deliberate and interesting.
This handout should help students become familiar and comfortable with the process of essay composition through the introduction of some common essay genres.
1. Tiểu luận là một loại bài viết trong tiếng Anh hiện đại. Thông thường chúng cung cấp cho chúng ta với một vài thông tin sáng sủa hơn.
2. Chúng cần thiết để cho sinh viên trong trường đại học kiểm tra, phân tích, so sánh các ý tưởng sẵn có hoặc riêng biệt về một chủ đề nào đó.
3. Mục đích của tiểu luận là để cho sinh viên phát triểu các ý tưởng và lý thuyết của riêng họ về nghiên cứu một vấn đề. Sinh viên sẽ có thể viết một cách có đinh hướng hơn.
This handout includes a brief introduction to the following genres of essay writing:
Expository essays
Descriptive essays
Narrative essays
Argumentative (Persuasive) essays
Nguồn:
Đoạn văn trên cho biết tiểu luận gồm 4 loại sau đây:
- Tiểu luận bình luận: Khi bình luận về một bài viết hay một vấn đề
- Tiểu luận miêu tả: Miêu tả lại một bài viết
- Tiểu luận tường thuật: Viết về một sự kiện đã được diễn ra
- Tiểu luận biện luận: Thiên về luật pháp, chứng minh một cái gì đó là chính xác
airplanemode_active