1. file C004.DOC cùng thư mục với với file excel UNC.XLS. Chỉ sử dụng file 004.DOC theo mail này.
2. Máy tính cần cài đặt đầy đủ Excel và Winword trong đó có phần hỗ trợ VisualBasic Script.
+ Excel 2003 chọn Tools\Option\Macro\Security\Security Level\chọn Low hoặc Medium.
+ Excel 2007 hoặc Excel 2010 chọn biểu tượng Office ở góc trái màn hình Excel Button image \Word Option\Trust Center\Trust Center Settings\Macro Setting\Enable
+ Excel 365 chọn File\Options\Customize Ribbon\Main Tabs\Developer\OK sau đó tại Developer tab chọn Macro Security\Macro Settings\Enable all macros
3. Đối với các chương trình diệt Virus như BKAV cần bỏ chức năng xóa Virus Macro vì trong file UNC.XLS có các mã chương trình VBA điều khiển in các lệnh chi tự động.
4. Chương trình sẽ không in lệnh chi có số tiền bằng 0 hoặc không có số tham chiếu tại cột "Số UNC". Gợi ý cho việc giữ lại thông tin các khách hàng cho lần sử dụng sau.
Download
COO4
UNC

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active