A cover letter introduces you and your resume to potential employers or organizations you seek to join (non-profits, educational institutions, etc). It is the first document an employer sees, so it is often the first impression you will make. Take advantage of this important first impression and prepare the reader for your application, stating why you are writing, why you are a good match for the job and the organization, and when you will contact him or her.

Cover letters do more than introduce your resume, though. A cover letter's importance also includes its ability to:

Explain your experiences in a story-like format that works with the information provided in your resume
Allow you to go in-depth about important experiences/skills and relate them to job requirements
Show the employer that you are individualizing (tailoring) this job application
Provide a sample of your written communication skills
Cover letter giới thiệu bạn và sơ yếu lí lịch của bạn đến những người chủ tiềm năng và tổ chức bạn muốn gia nhập. Nó là văn bản đầu tiên mà người chủ thấy, nhưng nó thường là sự ấn tượng đầu tiên bạn sẽ làm. Đặt ưu điểm của sự ấn tượng đầu tiên quan trọng này và chuẩn bị cho người đọc cho đơn xin việc của bạn, bắt đầu tại sao bạn đang viết nó , tại sao bạn là sự kết nối tốt cho công việc và tổ chức này, và khi bạn sẽ liên lạc với anh hoặc cô ấy.
Cover letters làm được nhiều hơn là giới thiệu về sơ yếu lí lịch. Sự quan trọng bao gồm chính khả năng của nó:
1. giải thích những kinh nghiệm của bạn với câu chuyện công việc trước đó với thông tin bạn cung cấp trong đơn xin việc.
2. Cho phép bạn đi sâu hơn những kinh nghiệm, kỹ năng quan trọng liên quan đến yêu cầu công việc.
3. Chỉ ra cho người chủ ràng bạn là cá nhân duy nhất cho công việc này.
4. Cung cấp một văn bản kỹ năng giao tiếp của bạn: Có nghĩa là hình dạng của văn bản thể hiện cách mà bạn giao tiếp.
airplanemode_active