1. Học viết từng chữ Kanji và cách đọc.
2. Học chữ nào là nên thuộc hẳn chữ đó.
3. Chép thật nhiều.
4. Để chép được nhiều thì lại phải viết được các chữ(単語).
5. Tìm kiếm cách viết của các chữ trong câu.
6. Học viết các chữ đó nhuần nhuyễn.
7. Dịch từng chữ sang tiếng Nhật bất kể chỗ nào có thể.
8. Câu được cấu tạo bởi các 単語, do đó để viết được hoàn chỉnh một câu thì trước hết phải viết tốt 単語
airplanemode_active