Nếu chú ý phần nhỏ 1 cách kỹ càng. Bạn sẽ có tư duy sâu sắc, rõ ràng, chi tiết, và có cái nhìn nhận khác với sự bắt đầu hiểu được phần đó. Học lại các phần nhỏ đã hiểu nhiều lần. Sự hiểu biết chính xác sẽ trở nên hoàn thiện sau mỗi lần học lại. Học lại nhiều lần phần đã hiểu là nền tảng tốt cho những bài học tiếp theo. Học đi học là sẽ phát triển sự chắc chắn tuyệt đối. Sự mù mờ sẽ suy giảm. Có khả năng mở rộng vấn đề đó tạo đà cho những cái mới và khoảng trống tri thức tạo ra bước tiến hóa cho khoảng thời gian tiếp theo.

airplanemode_active