Khi bạn định mua một cái gì đó bạn có thể dụngf cụm từ "を ください" với hàm ý là bạn sẽ mua nó
Ví dụ
あの時計をください。
ano tokei o kudasai.
Tôi sẽ lấy chiếc đồng hồ đó.
airplanemode_active