Một số người chỉ biết đọc chứ không biết viết chữ Kanji.
Hay viết lung tung không theo nguyên tắc nào.
Điều này cản trở cho việc xác định số nét trong một chữ.
Biết một chữ có bao nhiêu nét là quan trọng cho việc tra tự điển.
Sau đây là một số quy tắc trong việc viết chữ kanji.
Các bạn nên học thuộc lòng để khi học thêm một chữ mới thì có thể tự mình viết mà không cần sự hướng dẫn của ai.
BÚT THUẬN là thứ tự nét bút theo một số quy luật. (đương nhiên là có ngoại lệ)
1. Ngang trước, sổ sau: Thập 十 
2. Trái trước, phải sau: Nhân 人 Nhập 入 Bát 八
3. Trên trước, dưới sau: Nhất 一 Nhị 二 Phụ 父
4. Giữa trước, hai bên sau: Tiểu 小 Thủy 水
5. Ngoài trước, trong sau:Nguyệt 月 Đồng 同
6. Vào trước, đóng sau: Nhật 日 Nhân因
7. Nét ngang đáy (viết) sau cùng: Sĩ 士 Thổ土
8. Bộ Xước, bộ Dẫn viết sau cùng: Cận 近 Kiến 建
9. Ngoại lệ:
- Nét phẩy viết trước: Cửu 九 Cập 及
- Nét phẩy viết sau: Đao 刀 Lực 力
- Hai bên viết trước: Bộ Tâm (心) 忄
airplanemode_active