Khi mà bạn đang nói chuyện với một ai đó. Bạn cần phải chỉ ra một vật gì mà bạn chưa biết thì bạn có thể sử dụng các từ tham chiếu dưới đây:
kore(これ):Cái này ở gần bạn
sore(それ):Cái ở gần người đang nói chuyện với bạn
are(あれ):Cái ở xa cả bạn và người đang nói chuyện với bạn (Ở đó)
Ví dụ 1:
これは何ですか? Cái này là cái gì.
これは傘です。Nó là cái ô.
あれは 谷さんのかばん です。Cái túi ở kia là của Tani.
airplanemode_active