Chúng ta sử dụng câu hỏi này để tìm ra xem một ai đó có tính cách như thế nào, hoặc đặc điểm của một ai đó.
what's she like? She's great fun
Một số tính cách, đặc điểm
characteristics Meaning Nghĩa hiểu
Friendly happy to meet and talk to other people Vui mừng khi gặp và nói chuyện với mọi người
kind warm, friendly and always wanting to help other poeple giúp đỡ những người khác
nice kind and friendly Tốt bụng và thân thiện
fun something or someone that makes you happy làm bạn vui mừng
funny making you laugh làm bạn cười
relaxed calm bình tĩnh
clever able to learn and understand very quickly học hiểu nhanh
quiet someone who is quite doesn't say very much không nói nhiều
serious thinks a lot and doesn't laugh very much nghĩ nhiều và ít cười
airplanemode_active