Cho dù bạn viết nhiều như thế nào, bạn vẫn phải tìm ra cho mình một số kỹ năng viết. Một trong những kỹ năng đó là sử dụng từ khóa. Đối với những người bắt đầu viết, sử dụng từ khóa được nhắc lại nhiều trong bài viết. Đó sẽ là cách thức mà họ có thể viết dễ dàng hơn.
Cùng xem một định nghĩa về từ khóa:
Từ khóa là từ trong một câu, một đoạn, một văn bản, mang một ý nghĩa quan trọng hoặc có mục đích nhấn mạnh theo ý của người viết. Từ khóa (Keyword) được sử dụng rộng rãi như là một thuật ngữ internet chỉ việc xác định những từ ngữ chính thể hiện sản phẩm, dịch
vụ, thông tin mà chủ website hướng đến cũng như người dùng internet hay dùng để tìm kiếm thông tin liên quan.
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_kh%C3%B3a
Như vậy, thông qua từ khóa, bạn có thể hiểu được rằng nội dung chủ yếu mà văn bản đang nói đến. Đồng thời, tư duy sẽ hướng đến từ khóa nhiều hơn. Bằng cách như vậy, bạn sẽ hiểu được mục tiêu của bài viết tốt hơn. Dựa vào từ khóa là kỹ năng đầu tiên để bắt đầu một bài viết hoàn chỉnh.

Writing Skills # 1: Focus on keywords
Whether you write how much, you still have to find out for yourselves some writing skills. One of those skills is to use keywords. For those who began to write, using keywords that are repeated more in the article. That will be the way in which they can write more easily.
Check out a definition of the term:
Keywords are words in a sentence, a paragraph, a text, providing a significant or are intended to emphasize the will of the writer. Keywords (Keyword) is widely used as an Internet jargon for identifying key words expression products, services and information to website owners and users guide or used the internet to search for information Related news.
Source: https: //vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%AB_kh%C3%B3a
Thus, through a keyword, you can understand that the main contents that the text in question. At the same time, the thinking will target more keywords. In this way, you will understand the objective of the article better. Based on keywords is the first skill to start a complete article.
airplanemode_active