Khi bạn đầu tư vào doanh nghiệp, bạn phải xem lịch sử của giá. Chắc là như vậy, như đó chỉ là sự phải ánh nhất thời, tương lai của doanh nghiệp là những quyết định hiện tại của chủ doanh nghiệp ngày hôm nay. Xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn xem chủ doanh nghiệp có đầu tư đúng và tạo ra hiệu quả, lợi nhuận cho doanh nghiệp hay không?
Điều này có nghĩa là: nếu doanh nghiệp tạo ra hiệu quả cao thì những quyết định hiện tại của khoản đầu tư phải được phản ánh vào trong dòng tiền. Bạn phải phân tích được dòng tiền và dự báo xem doanh nghiệp có thể bán sản phẩm tốt hơn không. Nếu tiền thu về được trong tương lai thì quyết định của chủ doanh nghiệp sẽ như thế nào? Và mức giá nào là hợp lý để có thể đầu tư vào doanh nghiệp?
Nếu doanh nghiệp đã huy động được vốn, doanh nghiệp tạo ra doanh thu tương xứng với khoản đầu tư mới đó thì mới gọi là có hiệu quả. Xem xét thêm phần doanh thu, kết hợp với dòng tiền để đánh giá hiệu quả trong tương lai. Nếu nó không xứng tầm thì chúng ta nên tạm thời rút vốn cho dù lúc đó đã sai lầm đầu tư với một mức giá không hợp lý. Cho dù doanh nghiệp có nhiều tiền trong hiện tại nhưng mức độ pha loãng quá cao sẽ khiến cho khoản đầu tư và khối lượng tiền mặt lớn trở nên không hiệu quả nếu dòng tiền của doanh nghiệp không tham gia đầu tư và tạo ra những nguồn thu nhập mới trong tương lai.
airplanemode_active