- Hình dung ra không gian và thời gian mà bạn ở trong hoàn cảnh đó thì thái độ như thế nào.
- Xây dựng hình mẫu mà bạn muốn theo đuổi.
- Để thực hiện thì trước hết bạn sẽ cần có ý tưởng về cái mà bạn đang tìm kiếm trong bản thân. Các ý tưởng đó cần phải có các thuộc tính hay đặc điểm gì?
airplanemode_active