Giả thiết: nếu giá trị cổ phần trong tương lai tăng lên thì có nghĩa là những cổ phần hiện tại sẽ có giá trị hơn vào tương lai. Tuy nhiên, khi đầu tư thì chỉ nhìn vào hiện tại là không rõ ràng. Khi đầu tư thì những tác động không phải là của hiện tại mà sẽ là của tương lai. Một doanh nghiệp khi tạo ra lợi nhuận không phải là sẽ có hiệu lực ngay trong hiện tại. Điều ảnh hưởng của nó không diễn ra trong hiện tại. Giá trị của nó cũng như vậy. Hãy xem các cổ phần giá trị mà cứ tăng một cách đều đặn thì bạn sẽ thấy.
Tầm nhìn đầu tư thì phải từ một năm trở nên, đầu tư không dành cho những con người không có tính kiên nhẫn và không chịu học hỏi. Đó người ta gọi là tầm nhìn dài hạn. Chúng ta sẽ không thể có lợi nhuận nhanh chóng mà một năm chúng ta có thể giữ cho mình đừng bị mất mát quá nhiều là đã ổn một phần rồi. Như Buffet đã nói: "Nguyên tắc số 1 là đừng bao giờ để cho mình mất tiền". Bạn sẽ nhớ nó chứ.
Tiết kiệm mới là phần vốn để đầu tư, vốn vay không phải là vốn đầu tư. Nếu bạn vay tiền, tốt nhất là bạn không nên đầu tư chỉ trừ khi là bạn chính là chủ doanh nghiệp. Bạn huy động và vay vốn để mở rộng sản xuất vì thị trường tài chính có tính lỏng cũng khá cao tùy theo các công cụ, nhưng đi kèm với nó cũng rủi ro rất nhiều.
airplanemode_active