1. He had always been so meticulous about his appearance.
Anh ấy luôn tỉ mỉ mỗi khi xuất hiện.
2. integrity is doing the right thing, even when no one is watching.
Chính trực là luôn làm những điều đúng đắn, ngay cả khi không một ai nhìn thấy.
3. It's a reminder that normal life goes on even in the most extreme situations.
Hãy nhớ rằng cuộc sống bình thường tiếp diễn ngay cả khi trong những tình huống cùng cực nhất.
airplanemode_active