"Someone once asked me, “Why do you insist on taking the hard road?” I replied, “Why do you assume I see two roads?"
 Unknown 
"Có một lần có ai đó hỏi tôi rằng, "Tại sao bạn cứ cố chọn con đường khó khăn?" Tôi trả lời, "Tại sao bạn không đoán là tôi thấy hai con đường?".

Như một câu ở trên, bạn có thể thấy rằng, "khi chúng ta mở ngoặc kép cùng với dấu phẩy. Chúng ta có thể lựa chọn cách này để nói chuyện với một ai đó mà không phải xuống dòng." Cũng ổn đấy!
airplanemode_active