Nếu một vệt trượt dài. Hãy rút chân ra ngay. Giữ tiền còn hơn lãi ít.

airplanemode_active