Have you ever been in Vietnam?
Bạn đã từng ở Việt Nam chưa?
I have ever seen blue moon.
Mình đã từng thấy mặt trăng màu xanh.

airplanemode_active