Khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn nên quan tâm đến các tiện ích của thẻ. Đó là một phần của thẻ tín dụng. Nhưng quan trọng nhất đó là thanh toán và lãi suất. Hãy chú ý đến 2 điều sau:
- Thanh toán toàn bộ số tiền mà bạn đã chi tiêu khi đến hạn thanh toán.
- Nếu không thực hiện điều số 1 bạn sẽ có điều số 2: Bạn sẽ phải trả toàn bộ lãi suất mà bạn đã chi tiêu từ khi mà bạn sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hoá dịch vụ.
Có nghĩa là: Nếu bạn thanh toán một phần thì số tiền mà bạn đã thanh toán đó mới không bị tính lãi suất từ ngày bạn thanh toán. Còn tất cả số tiền mà bạn đã chi tiêu trước đó sẽ bị tính lãi suất.
Bạn có thể tìm hiểu thêm:
Thẻ tín dụng là gì
airplanemode_active