Cài đặt thuộc tính tổng hợp
Khi viết một bài viết blog để đăng lên trang của bạn. Có rất nhiều yếu tố để bạn phải quan tâm chỉnh sửa. Từ câu chữ, cách trình bày, nội dung, phong cách... Tuy nhiên, có một yếu tố chìm mà bạn cũng cần phải quan tâm đó là cách cài đặt các thuộc tính cho bài viết.
Đây là một trang bao gồm cả khung soạn thảo bài viết và lề bên trái bạn có thể thấy là danh mục các thuộc tính có thể cài đặt.
Post settings
Đây là bảng rõ ràng hơn các thuộc tính cần phải cài đặt. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng thuộc tính.

1. Labels (nhãn):

- Quy định các bài viết có chung một nội dung, các nội dung có liên quan với nhau

2. Schedule (lịch):

- Dùng để đặt thời gian đăng bài viết

3. Permalink (Thiết lập đường dẫn để truy cập bài viết):

- Hãy lựa chọn đường dẫn dễ dàng truy cập và dễ hiểu

4. Location (địa điểm): 

- Thuộc tính này ít sử dụng vì chỉ dùng để chỉ ra địa điểm bài viết được đăng tải.

5. Search Description ( Miêu tả tìm kiếm)

- Bạn nên sử dụng các từ khoá có liên quan đến bài viết để tối ưu công cụ tìm kiếm.

6. Options (lựa chọn khác)


- Reader Comments: 

Allow: Cho phép độc giả xem bài viết có thể bình luận bài viết.
Don't Alow: Không cho phép độc giả xem bài viết có thể bình luận bài viết.

- Backlinks:

Allow: Cho phép hiện đường dẫn đến bài viết của bạn.
Don't allow: Không cho phép hiện đường dẫn đến bài viết.

- Compose mode:

Show HTML literally: Hiện đoạn mã khi bạn soạn thảo bài viết giúp độc giả có thể xem được đoạn mã mà bạn gõ.
Interpret typed HTML: Dịch đoạn mã HTML bạn gõ dùng để hiển thị bài viết theo phong cách của bạn.

- Line breaks:

Use <br> tag: dùng để xuống dòng bằng cách dùng mã <br>.
Press "Enter" for line breaks: Bạn có thể ấn enter để xuống dòng.

Tổng kết

Bạn cần chú ý đến các mục này. Sau đó, bạn có thể cải thiện bài viết tốt hơn sau này.


airplanemode_active