Let me know whether you can come or not.
Hãy cho tôi biết bạn có thể đến được hay không?

airplanemode_active