Nhiều khi bạn cần phải copy một sheet này sang một sheet khác trong một workbook khác. Đồng thời, bạn cũng có thể sắp xếp sheet ở trong workbook được copy sang theo trình tự mong muốn.

Code

Sub copyto()
Sheets("xyz").Copy After:=Workbooks("book2.xlsx").Sheets("abc")
End Sub

Nguyên lý hoạt động

- Bạn phải mở đồng thời 2 workbook.
- Sheet của book1.xlsx là book được copy.
- Sheet xyz của book1.xlsx sẽ được đặt sau sheet abc của book2

Một cách đặt khác

Sub copyto()
Sheets("xyz").Copy After:=Workbooks("book2.xlsx").Sheets(1)
End Sub
Sheet xyz sẽ được đặt sau sheet đầu tiên của book2
airplanemode_active