Sự suy giảm của một số cổ phiếu lớn và sự tăng nhanh của cổ phiếu đầu cơ.
Vnindex dừng ở mức 666.6 như báo hiệu cho sự phát lộc. Và tương tự như thế hastc 86.6 cũng như vậy.
airplanemode_active