-Pros and cons: Lợi và hại

Eg:What are the pros and cons of using mail?
Dịch: Những lợi và hại của việc sử dụng thư điện tử là gì?-Ups and downs: Lúa thăng lúc trầm

Eg: Life has ups and downs
Dịch: Cuộc đời lúc thăng lúc trầm

-Ins and outs: Chi tiết

Eg: She knows all the ins and outs of this house
Dịch: Cô ấy biết rõ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này

- Flesh and blood: Ruột thịt, máu mủ

Eg: How can be treat his own flesh and blood that way?
Dịch: Sao hắn có thể đối xử với người ruột thịt theo cách đó vậy?

-Far and near: gần xa

Eg:  I am looking him far and near, but I can't find him
Dịch: Tôi tìm kiếm anh ấy khắp nơi nhưng tôi vẫn chưa thấy anh ấy

-Odds and ends: đồ linh tinh

Eg: I want him to do some odds and ends to me
Dịch: Tôi cần anh ấy giúp tôi vài việc lặt vặt
airplanemode_active