Khi nói chuyện với bạn. Nếu bạn có điều nghi vấn bạn có thể đặt câu hỏi :

Ví dụ:
Will you marry me?
Bạn sẽ lấy tôi chứ?

Nói đến một hành động xảy ra trong tương lai

I will go to school tommorow.
Tôi sẽ đi đến trường vào ngày mai.
I will cut my hair on next week.
airplanemode_active