"Để tìm hiểu sâu sắc một lĩnh vực nào đó thì bạn phải đặt trọng tâm vào nó. Đồng thời, bạn cũng cần phải có sự tập trung. Còn trường hợp, mỗi thứ mà bạn chỉ thích một chút. Hãy chấp nhận những một chút rủi ro là sự thiếu chuyên môn hoá. Tuy vậy, hãy tận hưởng cuộc sống theo cách mà bạn muốn. 
Khi tìm hiểu về ngữ pháp tiếng Anh cũng vậy. Thật khó để nói hai ngôn ngữ cùng một lúc. Bạn cần sự chăm chỉ, nỗ lực, kiên trì, không sợ áp lực thì bạn cũng đã có thể biết thêm một chút về ngôn ngữ thứ hai. Để đạt được hiệu quả thì bạn phải đặt ra nhiều mục tiêu. Nhưng có một cách đơn giản hơn. Đó là hãy nghĩ rằng bạn có thể làm được những mục tiêu đó. Rồi, mọi thứ sẽ đến."
Theo oxford thì có những đơn vị ngữ pháp trong tiếng Anh là: từ, cụm từ, mệnh đề và câu
Phân lớp từ thì gồm có: động từ, danh từ, tính từ, giới từ, đại từ, từ nối, từ chuyển đổi.
Từ chuyển đổi là từ để nói rõ hơn về danh từ, dùng để tham chiếu cho danh từ, nói cho chúng ta biết về danh từ cụ thể hay chung chung. Ví dụ: a, the, every
Cụm từ là một tập hợp từ được sử dụng như một đơn vị trong câu. Cụm từ này có thể là cụm động từ, cụm danh từ, cụm trạng từ, cụm giới từ.
Các yếu tố trong câu bao gồm: chủ từ, động từ, đối tượng, bổ từ và trạng từ.
airplanemode_active