Các từ ngữ trong tiếng Anh cũng như vậy. Bạn cũng cần phải trình bày nó với những thuộc tính của nó. Khi mà bạn thiết kế cho nó hiển thị như theo ý bạn thì cũng là tăng cho bạn sự hiểu biết. Nếu là một chiếc điện thoại di động. Quan sát nó trong một bảng biểu với những chức năng riêng biệt. Trong đó, những yếu tố ban đầu về tên sản phẩm, giá cả của sản phẩm, công ty sản xuất, đơn vị phân phối, hình ảnh... là những yếu tố cơ bản nhất để bạn có thể biết được một phần về sản phẩm đó.
Tiếp theo đó là bản mô tả về sản phẩm. Bạn có thể tìm kiếm một vài câu ví dụ trong phần này. Với những câu ví dụ được giải thích sẽ cải thiện tư duy, khả năng hiểu nghĩa, nhận thức về từ và sự tưởng tượng trong một đoạn cụ thể. Trong phần mô tả sản phẩm, sự so sánh sẽ làm nổi bật lên nghĩa của từ đó, cấu trúc mà bạn đang trình bày
airplanemode_active