Trong mỗi câu đều có từ giúp lựa chọn đúng dạng của động từ. Hãy chú ý sự gợi ý. Nó giúp bạn dễ dàng lựa chọn chính xác. Nếu trong câu không có từ gợi ý thì bạn cần phải chú ý đến ngữ cảnh.

airplanemode_active