Thỉnh thoảng bạn phải làm việc với họ và tên. Tuy nhiên, nhiều khi để kiểm tra bằng hàm exact() thì những ký tự cuối cùng là kẻ gây ra chuyện và làm cho các giá trị bị sai lệch. Chính vì như vậy, chuẩn hóa dữ liệu rất quan trọng để tạo ra một dữ liệu tốt.
Bạn có thể thấy trong ô L6 có bao gồm cả những ký tự mà dùng hàm len() để kiểm tra. Sau khi dùng hàm trim() để loại bỏ những khoảng trắng không mong muốn. Bạn sẽ tạo ra một dữ liệu chuẩn mà không bị thừa thãi, không bị những khoảng trắng làm hỏng hết dữ liệu của bạn nữa.

airplanemode_active