<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>JavaScript Loops</h2>
<p id="demo"></p>
<p id="demosum"></p>
<script>
var x = [500000,200000,100000,50000,20000,10000,5000,2000,1000,500,200,100];
var y = [50,2,1,5,20,10,50,20,10,50,20,1];
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
    text += x[i]*y[i] + "<br>";
}
var text1 = 0;
for (i = 0; i < x.length; i++) {
    text1 += +(x[i]*y[i]);
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
document.getElementById("demosum").innerHTML = text1;
</script>
</body>
</html>

Kết quả: click để xem
 - Đây là bài tập thực hành mà bạn có thể sử dụng với dãy.
 - Bước đầu tiên là khai báo dãy
 - Bước 2 là bạn cần phải tính số lượng tờ nhân với số tiền
 - Bước 3 là tính tổng số tiền.
airplanemode_active