Bạn có thể thực hiện dễ dàng một dãy bằng cách khai báo tên của biến và sử dụng nó

Dưới đây là một đoạn mã nhỏ về phần tham chiếu bằng biến

1.Sub Random()
2.Dim myRange As Range
3.Set myRange = Worksheets("Sheet1").Range("A1:D5")
4.myRange.Formula = "=RAND()"
5.myRange.Font.Bold = True
6.End Sub

Đây là phần giải thích cho đoạn mã ở trên

1.Khai báo một sub
2.Khai báo biết myRange như là một dãy
3.Cài đặt biến myRange
4.Đặt công thức cho dãy
5.Cài đặt thuộc tính cho dãy
6.Kết thúc sub

Tổng kết

Như vậy là bạn đã hiểu sơ qua về tham chiếu bằng biến

airplanemode_active