<div style="position: relative; 
      width: 200px; 
      height: 150px; 
      border: 1px solid black;">

  <div style="position: absolute; 
        bottom: 0; 
        width: 100%; 
        height: 50px; 
        border: 1px solid red;">
  </div>
</div>

Làm thế nào để thêm một phần tử <div> con nằm ở bên dưới cùng của một <div> cha.


airplanemode_active