The company's profits are.............. to hit their peak in the next quarter mainly due to the release of its new line of clothing
A.forecast
B.forecasting
C.to forecast
D.will forecast

Answer: D
Explain:
Dạng bị động của động từ forecast là forecast.
Translate:
Lợi nhuận của công ty được dự báo đạt đỉnh trong quý tiếp theo chủ yếu bởi vì chính sự ra mắt dòng sản phẩm quần áo mới.


airplanemode_active