Ms. Janson joined several professional realtor associations _____ better network with other like-minded individuals in the industry
A. and
B. in light of
C. in order to
D. so that
Explain: Translate it.
Bà Janson đã tham gia một số hiệp hội môi giới chuyên nghiệp để cải thiện mạng lưới với các cá nhân cùng chí hướng khác trong ngành
A. và
B. Bởi vì
because or as a result of:
In light of the problems we're having, we have no choice but to close the business.
C. để
D. để vậy


airplanemode_active