Câu 139. Through the Internet people are discovering new ways to share relevant information with…
A. another
B. the other
C. other
D. one another 
one another = với nhau, lẫn nhau.

share information with one another
= chia sẽ thông tin với nhau

another dùng để chỉ ”cái khác” nhưng không xác định.
– I have 10 pens. One is red and another is blue.
= Tôi có 10 cây viết. Một cái màu đỏ và một cái khác nữa thì màu xanh. (không xác định, có thể là bất kì cái nào trong số 9 cái còn lại)
the other dùng để chỉ ”cái khác” nhưng có xác định.
– I have 2 pens. One is red and the other is blue.
= Tôi có 2 cây viết. Một cái màu đỏ và cái kia thì màu xanh. (có xác định, ”cái khác” chính là cái duy nhất còn lại)
Source: Toeicmoingay
airplanemode_active