Khi bạn sử dụng Vba thì điều kiện có thể là cái mà bạn cũng thường hay sử dụng.

Cấu trúc:

If ... điều kiện ... Then
Hành động thỏa điều kiện
End if

Ví dụ:

Sub TestIf()
Dim diemso as integer
diemso = activecell.value
If diemso > 80 Then
Msgbox ("Học sinh giỏi")
End if
End sub

Một số ứng dụng:

Bạn có một danh sách điểm số và bạn muốn tìm xem sinh viên nào đủ điểm để đạt được học bổng.
Bạn muốn xóa những dòng mà không tồn tại dữ liệu trong sheets
airplanemode_active