Để quản trị cơ sở dữ liệu tốt hơn thì bạn phải dùng đến access. Nhưng vấn đề là bạn chỉ có excel mà không có access. Tuy vậy, bạn lại tốt ở vba thì có lẽ bạn phải sử dụng đến đoạn mã dưới đây.

Sub CreateDatabase()

    Dim oCatalog As Object
    Set oCatalog = CreateObject("ADOX.Catalog")
    filePath = Application.ActiveWorkbook.Path
    oCatalog.Create "provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';" & _
                    "Data Source=" & filePath & "\ListTable.accdb"
          
 End SubTham chiếu: https://sites.google.com/site/beyondexcel/project-updates/createmsaccessdatabasewithexcelandvba
airplanemode_active