Khi bạn lập trình trong VBA Excel thì bạn không thể viết tiếng Việt được. Đó là một vấn đề. Do đó, bạn cần phải sử dụng một hàm để chuyển đổi khi bạn dùng Unicode để viết tiếng Việt trong màn hình soạn thảo.

Function UniVba(TxtUni As String) As String
If TxtUni = "" Then
UniVba = """"""
Else
TxtUni = TxtUni & " "
If AscW(Left(TxtUni, 1)) < 256 Then UniVba = """"  For n = 1 To Len(TxtUni) - 1   uni1 = Mid(TxtUni, n, 1)   uni2 = AscW(Mid(TxtUni, n + 1, 1))   If AscW(uni1) > 255 And uni2 > 255 Then
UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & "
ElseIf AscW(uni1) > 255 And uni2 < 256 Then    UniVba = UniVba & "ChrW(" & AscW(uni1) & ") & """   ElseIf AscW(uni1) < 256 And uni2 > 255 Then
UniVba = UniVba & uni1 & """ & "
Else
UniVba = UniVba & uni1
End If
Next
If Right(UniVba, 4) = " & """ Then
UniVba = Mid(UniVba, 1, Len(UniVba) - 4)
Else
UniVba = UniVba & """"
End If
End If
End Function

Sau đó, bạn sẽ gõ tiếng Việt vào một ô nào đó xong dùng hàm trên để chuyển đổi rồi dán vào màn hình soạn lệnh


airplanemode_active