Sau khi có bảng dữ liệu, công việc tiếp theo mà bạn phải làm là thêm dữ liệu vào bảng. Hãy sử dụng cú pháp dưới đây và bạn có thể làm được điều đó.
Sub InsertValue()

On Error GoTo Errorhandling

Dim strSQL As String

strSQL = "INSERT INTO Dictionary " _
            & "(ID, Word, Type, Definition, Example) VALUES " _
            & "(1, 'access', 'v', 'to obtain;to gain entry'," _
            & "'We accessed the information on the company''s web site" & vbCrLf _
            & "They have access to the files');"
            CnData (strSQL)
DONE:
    Exit Sub

Errorhandling:
    MsgBox "Error: " & Err.Number & Err.Description
   
End Sub

Trước khi bắt đầu với bài trên thì bạn phải tạo bảng dữ liệu trước:
Bài 2: Tạo bảng dữ liệu
airplanemode_active